Civilkurage, forts….

Jag har ju tidigare skrivit om civilkurage. Att det tyvärr är alldeles för få människor som vågar säga ifrån eller reagerar när man ser en annan människa råka illa ut eller ser andra saker som inte är rätt.

Många gånger är det som sagt ingen som reagerar eller gör något, väldigt många människor saknar civilkurage. Men då och då dyker det upp människor med civilkurage och människor som vågar säga ifrån. Vågar gå emellan eller försvara någon även om alla andra runtomkring bara står och glor och är handlingsförlamade. Och ofta är det ju så att de som gör detta agerar rent instinktivt. För många gånger kan det också vara farligt att säga ifrån, att gå emellan. Men det tänker man ju inte på då, just då agerar man reflexmässigt. När jag själv gått emellan så har jag inte förrän efteråt tänkt att jag själv hade kunnat råka illa ut också. Men som tur är har jag själv inte gjort det. Men det fick istället modiga Natalie göra.

Läste nyss om Natalie 16 år i Jönköping som hade åkt nattbussen hem. I bussen kliver en man och en kvinna in och troligtvis på grund av att busschauffören såg ut att komma från ett annat land så började de sjunga rasistiska sånger.

Tillslut så säger Natalie ifrån, hon skriker åt dem att sluta. Då hoppar kvinnan på henne och ger henne två knytnävslag i ansiktet. Sedan så slänger mannen en ölburk i bakhuvudet på henne. Som tur är så hade de övervakningskamera på bussen och man har nu åtalat de båda.

Det är hemskt att den här tjejen råkade ut för detta. Hon sa ju ifrån, reagerade över deras rasistiska sånger, hon accepterade inte att de betedde sig på detta sätt. Det är starkt, modigt och beundransvärt gjort av henne. Och så svagt och ynkligt av dessa två andra att ge sig på den här tjejen. Jag hoppas verkligen att den här tjejen, Natalie, inte blir avskräckt av det som hände. Att hon fortsätter att vara lika stark och modig och får behålla sitt civilkurage. Även om hon nu råkade illa ut så ska hon vara stolt att hon vågade säga ifrån. Det finns allt för få människor i vårt land som vågar. Tack Natalie för att du vågade!

/Laila

 1. Århundradets civilkuragepris borde gå till det sparkadxe skyddsombudet Lotta Rausenstierna!
  Läs Metros artikel om Arbetsmiljöverkets kritik mot Posten Logistik efter Lottas kamp för bättre arebetsmiljö.
  METRO Gbg. Tisdag 7 juni 2011
  Detta har hänt: Flera anställda på Posten Logistik i Göteborg vittnade om chefer som

  trakasserar och övervakar personalen. Några har blivit sjukskrivna på grund av det hårda arbetsklimatet och andra har sagt upp sig. I mars beslutade Arbetsmiljöverket att

  göra en inspektion. Den visar nu på flera brister. Posten får kritik för dålig arbetsmiljö!

  Efter artiklarna om mobbning och trakasserier. Nu får Posten kritik från Arbetsmiljöverket.

  Stressig och farlig arbetsmiljö. Bristerna. Stressigt jobb – turer hinns inte med, och det finns misstankar om att chaufförer hoppar över raster för att hinna. Oklar ansvarsfördelning –personalen har inte fått veta vem de ska vända sig till i olika arbetsmiljöfrågor. Oklara rutiner – All personal känner inte till rutinerna vid hot, våld och krishantering. Brister i säkerhetsutrustningen.

  Terminalen är smutsig och dammig, och utrymningsvägarna är blockerade.

  Personalen hålls utanför – har inte fått vara med och planera det om berör det dagliga arbetetPersonalen på Posten Logistik tvingas till ett för högt arbetstempo, och de får inte göra sina synpunkter hörda. Det visar Arbetsmiljöverkets

  granskning av arbetsmiljön. Inspektionen gjordes efter att personal anmält mobbning, trakasserier och dåliga arbetsförhållanden. Något som Metro kunnat avslöja i flera artiklar.

  Enligt Carina Berggren, inspektör på Arbetsmiljöverket, krävs det förbättringar. Verket kräver

  också att Posten gör någonting åt den farliga arbetsmiljön. – Det handlar både om riskbedömningar och rent fysiska brister. Posten har till och med den 30 oktober på sig att svara på hur man ska åtgärda bristerna. Men Mats Ståhlgren, regionchef för Posten, menar

  att bristerna inte är många, han vill inte heller kalla dem allvarliga.

  Läs även Metro via internet upplaga i PDF format från : Metro 24/1. 1/2. och 7/3.

 2. Så här går det för den som vågar stå upp för lag och rätt! Läs skyddsombudets brev till Finansdep. och Postens VD.
  Peter Norman Finansdepartementet tillhanda.

  Kopia sändes till Posten Logistiks VD Henrik Höjsgaard, samt lägges ut som offentlig handling på olika arbetsmiljöbloggar för Postanställdas kännedom.

  1 kap. 10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).

  2 kap. 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,

  Hämtat från Regeringens hemsida: Staten är med sina 57 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Tre av dessa är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och ägs ytterst gemensamt av svenska folket. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.
  Posten Norden är ett av dessa statliga bolag och ägs till 60% av Svenska staten. Posten är därmed en stor offentlig arbetsgivare med tusentals anställda inom Postkoncernens olika bolag. Trots detta bryter Posten medvetet och öppet mot både YGL, EK samt en rad arbetsmiljö och arbetsrättslagar mm. Det senaste året har problemen inom statliga Postkoncernen uppmärksammats medialt och anställda har i ett flertal artiklar berättat om hur de mobbats, hotats och utsatts för vedergällning från arbetsledare och chefer då de framfört klagomål eller kritik mot missförhållandena på sina arbetsplatser. I artiklarna beskriver de anställda ett oacceptabelt psykosocialt arbetsklimat med dagliga trakasserier från chefer och arbetsledning. De berättar öppenhjärtigt om en vardag fylld av hot, våld, godtyckliga bestraffningar och systematiska trakasserier av anställda som anmäler arbetsskador eller påtalar brister i arbetsmiljön. Postens koncernledning har besvarat samtliga artiklar, rapporter och anmälningar med nya bestraffningar, i strid mot svensk, Europeisk och internationell lagstiftning.

  Anställda som framfört kritik eller krävt förändringar på sina arbetsplatser har tvångsförflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats med avsked för ”personliga samarbetssvårigheter” eller uppdiktade händelser. Andra har utsatts för systematisk psyk-mobbning med utfrysning från gemensamma aktiviteter, undanhållande av arbetsrelaterad information eller uteblivna personalförmåner tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sin tjänst. Det finns ett mycket tydligt och obehagligt mönster i de anställdas berättelser och många anställda upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag. Då jag själv anförtroddes uppdraget som lokalt skyddsombud inom Posten Logistik i Göteborg under våren 2010, beslutade jag att ta upp dessa problem med Posten Nordens dåvarande VD Lars g Nordström. Nordström fick under drygt ett halvårs tid personlig och löpande information om de oacceptabla och omfattande arbetsmiljöproblem som rådde inom koncernen, men avstod trots påstötningar ifrån att besvara de rapporter som inkom till bolaget.

  Nordström’s avståndstagande innebar att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem istället tolkades som accepterade inom koncernen och tystades ned på de lokala arbetsplatserna. Tystnaden kring problemen innebar att ovan nämnda förhållanden ej heller kom till arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters kännedom, ej rapporterades in i koncernens egen arbetsskadestatistik och därmed heller aldrig kom till HR avdelningens kännedom.

  Bara i de fall som jag själv anmält till AMV, Do och DI, har Posten
  brutit mot en lång rad lagar och föreskrifter, men mörkertalet är troligen mycket stort och många lider i det tysta av rädsla för vedergällning från arbetsgivaren om de uppmärksammar arbetsgivaren på problematiken.

  Efter att mina skrivelser tillställda Lars g Nordström kommit ut bland Postanställda, hotades jag av Postens jurist Malin Nilsson samt regionchef Mats Ståhlgren, med avsked för illojalitet och de anställda som ertappades med att läsa eller diskutera innehållet tilldelades muntliga varningar och informerades om att dokumenten sågs som illojal kritik mot bolaget. Regionchef Mats Ståhlgren informerade de anställda i Göteborg om att spridande av dessa därmed var att anse som skälig grund för uppsägning Av intresse är att det var just dessa bestraffningsmetoder som beskrevs och kritiserades i ovan nämnda rapporter till Nordström.

  Själv erbjöds jag som författare av dessa rapporter, ett ”avgångsvederlag” , under förutsättning att jag även återtog samtliga arbetsskade /olycksfalls anmälningar och de DO och DI anmälningar jag i egenskap av förtroendevalt skyddsombud gjort till berörda myndigheter.

  Arbetsgivaren Posten krävde även att muntligt uttalad kritik mot bolaget återtogs, samt att jag inför berörda myndigheter fortsättningsvis iakttog ”tystnadsplikt” ang. samtliga händelser/tillbud som ägt rum inom bolaget under min anställningstid.

  Ett klart brott mot YGL, EK, LAS samt arbetsmiljö och förtroendemannalagen.

  Anställdas yttrandefrihet är en grundlagstadgad mänsklig rättighet och kan inte inskränkas genom ingångna civilavtal. Avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare om tystnadsplikt har alltså ingen juridisk verkan. Det föreligger även ett repressalieförbud enligt YGL, vilket innebär att om man vill ingripa mot någon som utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet enligt YGL eller konventionen för mänskliga fri och rättigheter, måste man söka stöd för åtgärden i dessa lagar/konventioner. Vilket saknas i samtliga lagtexter/konventioner . Det är alltså inte möjligt att företa en disciplinpåföljd såsom varning, uppsägning eller avskedande, eftersom sådana åtgärder saknar stöd i lagstiftningen.

  Då jag i enlighet med denna lagreglering, tackade nej till erbjudandet om ”frivilligt avgångsvederlag” varslades jag omgående om avsked och erhöll inom en vecka ett meil från regionchef Mats Ståhlgren, med besked om att jag var avskedad pga. ”överskriden kritikrätt”.

  I samband med att meilet sändes ut, informerades även bolagets anställda om att jag som förtroendevalt skyddsombud avskedats p.g.a. illojalitet och överskridande av kritikrätten gentemot bolaget. Ett statuerande exempel av värde för bolagets önskemål om iakttagande av tystnad gällande bolagets interna angelägenheter och med en preventiv effekt på de kvarvarande anställda.

  De anställda förbjöds, under hot om avsked för illojalitet, att ta del av, diskutera och kommentera de berörda dokumentens innehåll på arbetsplatsen eller föra informationen vidare.

  Arbetsgivaråtgärder av detta slag står dock i strid med artikel 19 i FN’s deklaration av de mänskliga rättigheterna där det fastslås att var och en har rätt till åsikts och yttrandefrihet. I vår gällande regeringsform från 1974 klargörs i andra kapitlets första paragraf dessa grundläggande fri- och rättigheter i sex punkter.

  Yttrandefriheten kommer som punkt 1:
  ”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

  Att överenskommelsen respekteras och efterlevs i Svenska statens egna bolag är av fundamental betydelse då Svenska staten genom ratifikation har förklarat sig bunden av konventionens regler, samt har ett grundläggande ansvar för att de omsätts i nationell lagstiftning och efterlevs i praktiken.

  Således även inom det statligt ägda och det under Finansdepartementets ansvar liggande bolaget Posten.

  Anställda inom Posten har en grundlagsskyddad yttrandefrihet som inte under några som helst omständigheter får sanktioneras i form av negativa åtgärder knutna till anställningsförhållandet, som t.ex. hot om uppsägning, avskedande eller andra straffsanktioner. Begränsningar i denna rätt får endast göras genom lag, vilket innebär att anställda har stora möjligheter att ostraffat framföra kritik mot sin arbetsgivare och de missförhållanden som råder på arbetsplatsen.

  I relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare förutsätts också att arbetstagaren har någon form av lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Denna skyldighet innebär bland annat att en arbetstagare skall hålla arbetsgivaren informerad om brister och problem i arbetet och bevaka arbetsgivarens intressen. En sådan konflikt som berört just arbetstagares kritikrätt utspelade sig på företaget Connex i Stockholm under hösten 2005. Där avskedades en facklig förtroendeman på grund av påstått illojal kritik mot arbetsgivaren. Fackförbundet SEKO stämde då Connex inför Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen hänvisade i detta fall till förmån för den avskedade förtroendemannen, till arbetstagarens allmänna lojalitetsplikt och skyldighet att ge arbetsgivaren all den information som behövdes för att denna skulle kunna ta tillvara sina intressen. Information av detta slag kan vara information om störningar i arbetsprocessen, frågor om säkerhet eller information om missförhållanden på arbetsplatsen. Således även arbetsmiljöbrott som begås på arbetsplatsen. Arbetstagare är i enlighet med den allmänna lojalitetsplikten skyldiga att rapportera eller förhindra arbetsmiljörelaterad brottslighet.

  Angående just arbetsmiljö gäller dessutom särskilda regler. Alla arbetstagare skall samverka för att skapa en god arbetsmiljö, vilket framgår bland annat av 3:1a och 3:4 1 st AML. Det betyder att arbetstagare kan ha upplysningsplikt såvitt gäller faror eller skador i verksamheten. I alla händelser gäller detta i fall där det finns omedelbar fara för liv eller hälsa.

  Sverige har dessutom helt nyligen infört en ny lag som har betydelse bland annat just kritikrätten. Ett riksdagsbeslut i syfte att stärka skyddet för meddelandefriheten togs den 1 juni 2006 och lagändringen trädde i kraft den 1 juli samma år. Syftet med lagändringen var enligt regeringen att klargöra vilka lagar och regler som gäller för anställda i offentliga bolag. YGL:s exklusivitet innebär ett mycket starkt repressalieförbud och om en kränkning av konventionens rättigheter sker i ett av statens bolag är det således statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse i enlighet med gällande konventioner/lagstiftning. Hur ställer ni som ansvarig för statens bolag, er till detta?

  Mitt personliga fall ligger just nu för prövning i Solna Tingsrätt då arbetsgivaren Posten Logistiks företrädare, regionchef Mats Ståhlgren och Postens jurist Malin Nilsson nekat mig tillträde till förhandlingsbordet.

  Postens interna problem samt de omfattande arbetsmiljö och säkerhets problemen inom koncernen kommer att ytterligare belysas medialt.

  Lotta Rausenstierna

  Fd. skyddsombud på Posten Logistik

  Exportgatan 16 i Hisingsbacka.

  heavensangels@telia.com

 3. Anne skriver:

  Jag tycker det är en skyldighet att man som medborgare griper in när andra far illa. Det hände mig för några år sedan att jag gick emellan ett bråk där fyra killar stod o sparkade och slog en kille som låg ner. Jag flippade helt! Tänkte inte efter före o skrek till på dem och frågade vad i h-vete de höll på med. De var så arga att de inte reagerade först så jag var tvungen att bli handgriplig o dra dem ifrån killen som låg på marken. De var både längre och starkare än mig, men på något sätt chockades de väl av att jag, en tjej på 165 cm, kaxade upp sig mot alla dom och att jag var så förbannad, de sprang därifrån iaf… Efteråt tänkte jag att de kunde ha haft knivar eller vad som helst, men om en liknande situation skulle uppstå igen skulle jag nog ändå göra samma sak, utan att tänka efter före. Det är bara så fegt o fel att sparka någon som ligger ner o särskilt om det är flera mot en. Killen de slog o sparkade var förstås upprörd/chockad men klarade sig bra.

 4. annika skriver:

  Det här inlägget skriver jag under på till 110 procent. Fantastiskt Natalie och Laila Bagge! Kärlek

 5. Moa skriver:

  Beundransvärt men hemskt. Det finns så många fega, idiotiska människor.. Heja Natalie!

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att klicka på "Skicka kommentar" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

LOADING..